La gespa, com cultiu que és, necessita d’una sèrie d’actuacions pel seu manteniment. Aquestes actuacions estan distribuïdes al llarg de l’any i ara, durant la primavera és l’hora d’airejar.

En terrenys compactats, pesats, argilencs i amb tendència a entollar-se, la gespa es deteriora amb més facilitat i requereix de la intervenció d’aquesta operació per tornar a recuperar l’estat òptim. La terra, amb el temps va compactant-se provocant que els espais d’aire, d’on van respirant les arrels de la gespa, vagin desapareixent i així provocant la malaltia de la “asfíxia radicular”. Amb l’airejat de la gespa mitjançant maquinària específica que va punxant la gespa i extraient uns tacs o cilindres de terra compacta per després eliminar-los del jardí, la superfície de la gespa queda com un colador amb forats.

tros escarificat

D’aquesta manera es facilita la penetració de l’aire, aigua, nutrients i productes fúngics, així com la descompactació i ventilació del sòl, millorant el desenvolupament de les arrels.

beneficios del escarificado

Amb aquest treball deixem preparat la gespa per posteriorment realitzar una ressembrat i encebament.

Una gespa de qualitat és el resultat d’una bona instal·lació i d’un manteniment periòdic, per això és convenient que tasques específiques en el manteniment de la gespa siguin realitzades per professionals del sector. Si en voleu saber més, ens ho podeu consultar.