Gespa: què cal saber si estàs pensant en plantar-ne?.

Un jardí o un parc amb gespa ajuda a reduir les altes temperatures, absorbeix CO2, redueix la pols ambiental, permet practicar esport de forma sana i natural, i millora la qualitat dels espais. Si en tenim cura, es pot mantenir en perfecte estat. Però què cal saber abans de decidir plantar gespa? T’ho expliquem en aquest article.


Detall de gespa

Què és la gespa?

Es defineix en primer lloc una gespa com aquella coberta vegetal d’una o més espècies, generalment gramínies, de port baix, que en ser segada pren un aspecte de tapís dens i verd. Aquesta coberta ha de ser contínua, uniforme, estètica i persistent, i sovint ha d’estar adaptada al trepig, al seu ús freqüent, i ha de tolerar les segues regulars. En el nostre clima les espècies que s’adapten als condicionants anteriors són unes 25, bàsicament gramínies.

Quins usos es dónen a la gespa?

De manera general es poden classificar els usos de la gespa en tres grups principals:

 • Com a gespes ornamentals, agradables a la vista, d’ús públic i privat.
 • Com a suport d’activitats esportives: golf, futbol. Hípica, rugbi, tennis, polo, etc.
 • Com estabilitzadors del terreny, de talussos laterals de carreteres, vies fèrries, canals, terres agrícoles abandonades, etc.

Gespa en pendent    Gespa d'ús esportiu  Gespa com a estabilitzador

On es pot plantar la gespa?

En ocasions quan decidim plantar gespa ens sorgeixen dubtes de si el nostre jardí té les condicions adequades per poder-ne tenir. La nostra experiència, amb més de 40 anys en construcció de jardins, ens ha ensenyat que la gespa es pot instal·lar pràcticament a tot arreu. Cada espai és diferent i cal tractar-los de manera adequada per trobar solucions adients a cada lloc.

Uns exemples poden ser els següents:

 • Terrenys amb pendents per damunt del 45%. Moviment de terres mitjançant talussos o terraplens minimitzant la pendent.
 • On no hi hagi suficient gruix de sòl, sempre es por afegir terra vegetal de bona qualitat.
 • On els usos siguin de massa trepig, utilització d’espècies resistents i adaptades.
 • On el reg sigui un problema, instal·lació de sistemes de reg.

Consideracions prèvies

Com a regal general s’ha de considerar que la gespa és un conreu fàcil però que necessita d’un correcte estudi d’instal·lació i el posterior manteniment. Es recomana tenir en compte una sèrie d’aspectes inicials:

 • El manteniment de la gespa és totalment diferent de la resta d’espècies que la puguin envoltar, per la qual cosa s’haurà de tractar de forma diferenciada.
 • La profunditat del substrat i la textura ha de ser l’adequada. En funció de la terra existent caldrà l’aportació d’un substrat que la millori.
 • Disposar dels mitjans necessaris per mantenir-la.
 • Disponibilitat d’aigua de reg. Amb l’aigua de pluja no hi ha suficient, exceptuant llocs concrets on la pluviometria és major.
 • Pràctiques de manteniment durant tot l’any.

Màquina segadora  Reg de gespa

La gespa sense manteniment no existeix, altrament, no és gespa sinó en tot cas una coberta vegetal. Des de Parcs i Jardins Catalunya, amb el nostre equip de professionals assessorem en la instal·lació i manteniment integral de la gespa. Si en voleu saber més, ens ho podeu consultar.

Feu un comentari