9 aspectes a tenir en compte en el disseny d’un nou jardí.

Jardins pocs comuns comencen en dissenys excepcionals. Gràcies a l’experiència adquirida, en Parcs i Jardins Catalunya sabem  que el disseny és la peça clau per crear i gaudir d’ambients a l’aire lliure.

Per a molts, el disseny de jardins està reservat per espais de grans dimensions, però en realitat com més petit sigui el terreny més necessari és estudiar bé el disseny per potenciar al màxim les seves possibilitats.

Cal no confondre el disseny amb la destresa en jardineria. La jardineria implica fer realitat un pla a través de la plantació i la construcció. El disseny és una mica més abstracte: parla de formes i espais, és quelcom creatiu que ha de donar solució a les nostres necessitats. 

A Parcs i Jardins Catalunya oferim serveis de disseny de jardins. Ens pots demanar pressupost sense compromís.

Disseny d'un nou jardí                

Aquests són els 9 aspectes a tenir en compte a l’hora de dissenyar el teu jardí:

1. Deixa’t assessorar per un professional.

Deixar-se assessorar per una empresa experta i qualificada és el punt d’inici del procés del disseny d’un jardí, per entendre i determinar els objectius i desitjos de cada projecte; els punts forts i febles de la zona existent.

2. Estudia l’espai i les condicions.

Segons la mida del terreny i l’ús que se li vulgui donar , es podrà zonificar l’espai en diferents zones: gespa, zona d’ombra, rocalla, … Cal tindre en compte aspectes com la proporcionalitat, models simètrics o no, equilibri entre les masses i els espais oberts, canvi gradual entre els elements, … Només cal agafar llapis i paper per fer un primer esbós de les diferents zones del jardí.

3. Tingues en compte l’orografia del terreny.

Segons el pendent de l’espai a enjardinar, els moviments de terra es faran d’una manera o una altra per tal que no s’acumuli aigua de pluja, perquè l’evacuació de l’aigua sigui ràpida, formació de talussos, terrasses.

4. Integra el teu jardí en l’entorn natural.

També és un altre aspecte a considerar, encara que hi ha dos punts de vista diferents. A molta gent li agrada integrar el seu jardí amb l’entorn amb una certa harmonia. Per exemple, en una zona mediterrània, caldria fer un jardí d’estil mediterrani amb espècies autòctones. Per contra, altres prefereixen un jardí en contrast amb l’entorn. Seria el cas d’un jardí frondós i tropical a la zona mediterrània.

5. Estudia la qualitat del sòl.

El tipus de sòl determina l’elecció de les espècies vegetals a plantar. Si ens trobem en un sòl molt pobre, caldrà afegir matèria orgànica amb la terra vegetal, almenys una capa de 15 cm.

6. Estudia la situació del jardí i el clima de la zona.

Juntament amb la qualitat del sòl, la situació i el clima també és un factor determinant respecte a la elecció d’espècies vegetals, per saber quines s’adapten millor. Per exemple, la proximitat al mar ens obligarà a tindre en compte els vents carregats de sal, l’existència de gelades ens obligarà a prendre precaucions d’abric i a no utilitzar plantes delicades.

7. Quina aigua de reg utilitzaràs?

Tanmateix com els aspectes nomenats anteriorment, l’aigua de reg limitarà les plantes a escollir. Ens podem trobar amb aigua salina o aigua dura (molta calç).

8. Utilitzaràs elements no vegetals?

A banda dels elements vegetals a escollir (arbres, arbusts, bulboses, aromàtiques, cactus, etc.) també es pot incloure al disseny elements no vegetals com roques, mobiliari, cursos d’aigua, …

9. Quant temps vols dedicar al manteniment del teu jardí?

Tot jardí necessita hores de dedicació per a mantenir-lo en bones condicions. L’ideal és que uns professionals es facin càrrec del jardí, però si no és factible, es pot dissenyar el jardí adaptat a un baix manteniment. Uns dels aspectes pot ser evitar bardisses i bordures que exigeixen 2-5 talls a l’any, menys gespa i massissos amb flors i més plantes autòctones i arbustives.

 

Disseny de nous jardins                                 Jardí urbà

 

Amb aquests aspectes inicials i bàsics sobre disseny de jardins, ja es pot començar a fer els primers esbossos del futur jardí. Tal com s’ha comentat anteriorment, la consulta és el punt d’inici del procés.

Parcs i Jardins Catalunya, dissenyem jardins. Estudiem les condicions tècniques i ambientals dels espais, primerament amb el disseny, a continuació amb el llistat de  materials i plantes a utilitzar, passant  pel càlcul del pressupost i finalment la construcció del jardí.

Si en voleu saber més, ens ho podeu consultar.

Feu un comentari