Tipus de sistemes de reg.

El reg, que forma part de manera estructural com un component més del jardí, és fonamental per mantenir un bon estat de l’espai verd, per això és imprescindible una bona instal·lació i l’elecció correcte entre els diferents tipus de sistemes de reg. Tan important és el disseny del jardí com l’elecció i el disseny del sistema de reg per garantir un òptim creixement i desenvolupament de les seves plantes, aportant l’aigua necessària i optimitzant els recursos hídrics.

Quin és el millor sistema de reg per al nostre jardí?

És difícil donar resposta a aquesta pregunta perquè no existeix el sistema de reg perfecte per totes les condicions, ja que cada planta, sol i ubicació té unes necessitats diferents de reg. Cal buscar el sistema que permeti aportar a cada planta, en cada moment, l’aigua que necessita i en un jardí conviuen un conjunt d’espècies vegetals amb requeriments hídrics diferents.

Per tant, és fonamental triar aquell sistema de reg que sigui més eficient segons les característiques del nostre espai enjardinat o tipus de zona a regar.

Tipus de sistemes de reg

Una primera classificació per escollir el millor sistema que s’adaptarà al nostre jardí és diferenciar entre els dos principals tipus de sistemes de reg: el de superfície i el reg localitzat.


Reg per superfície o per inundació.
L’aigua es distribueix per la superfície del terreny per gravetat, de forma que el cabal de reg disminueix al llarg de l’extensió per infiltració del terreny. Actua sobre les arrels de les plantes. És un sistema poc utilitzat en jardineria per la gran quantitat d’aigua que es necessita i per una elevada pèrdua d’aigua per evaporació. Molt utilitzat a l’horta.

Reg localitzat. Consisteix a subministrar l’aigua de tal manera que només banyi una part del sòl on es troba la planta. Actualment és el més utilitzat en la jardineria.

inundació                       Sistema de reg localitzat

De quins sistemes de reg localitzat disposem en jardineria?

Avui en dia, amb la preocupació per la sequera i la tendència a l’ús racional de l’aigua, s’utilitzen diferents tipus de reg localitzat en jardineria. Aquests tipus de sistemes de reg s’han anant adaptant, reduint el consum i augmentant l’eficiència. Els més utilitzats en jardineria són:

  • Reg per aspersors. Es basa en l’aplicació de l’aigua en forma de pluja sobre la totalitat de la superfície. L’aigua és conduïda a pressió a través d’una xarxa de canonades fins a arribar als aspersors encarregats de dispersar-la. S’utilitza per a superfícies grans, ja que a pressió i cabal adequat, es poden assolir distàncies entre 6 i 14 m. Realitzen moviments rotatoris, per tant humitegen una zona
    més o menys circular en diferents passos sobre aquesta. Podem diferenciar entre aspersors emergents que són aquells que s’aixequen del terra i aspersors mòbils, aquells que es connecten a una mànega i es van movent. Aquest tipus de reg, ben dissenyat, calculat i instal·lat, permet una distribució uniforme per tota la superfície del jardí. És el més comú en la instal·lació de gespa.

Reg automàtic per aspersió o degoteig

  • Reg amb difusors. Són similars als aspersors però de mida més reduïda i normalment s’utilitzen en superfícies més petites. Tenen un abast de 3 a 7 m., que es pot modificar mitjançant un caragol que porten molts en el cap del difusor. No realitzen moviments rotatoris, actuen mullant un arc de reg que es regula des de la boquera de sortida de l’aigua. També s’utilitza en el reg de superfícies petites de gespa.

Sistema de reg per difussió

  • Reg per degoteig. Consisteix a aportar aigua de manera localitzada just al peu de la planta. Els més adequats per regar massissos i parterres de plantes, així com arbres, arbusts o bardisses. Només es rega la planta o plantes en qüestió, racionalitzant el reg. Els emissors de l’aigua es denominen degoters i poden estar integrats en canonades o amb un botó punxats a la canonada. Aquest sistema és el que més aigua estalvia i es manté un nivell d’humitat en el sòl constant, sense entollament. Per realitzar un disseny de reg per degoteig cal conèixer les característiques principals dels degoters, la pressió de treball òptima i el cabal de treball.

Sistema de reg per degoteig

  • Cintes d’exsudació. Són canonades de material porós que distribueixen l’aigua de manera contínua a través dels porus, del tal manera que es forma una línia contínua d’humitat, que les fa molt indicades per al reg de plantes en línia. Humitegen una gran superfície i és especialment interessant en sòl arenós. Es pot utilitzar en el reg d’arbres.

Sistema de reg per cintes d’exsudació

  • Reg subterrani. Es tracta de canonades perforades que se soterren en el sòl a una determinada profunditat, entre 5 i 50 cm., segons sigui la planta a regar i si el sòl és arenós o argilós. El funcionament és el mateix que el reg per degoteig, la diferència és que en aquest cas la canonada no es veu perquè està soterrada i l’aigua està en contacte directe amb les arrels.

Sistema de reg soterrat

  • Reg amb mànega. És el reg menys recomanable, ja que es desaprofita moltíssima aigua i no proveeix d’una bona uniformitat, a uns llocs cau més aigua que en altres. S’utilitza en petites superfícies. Per a la gespa està clar que és el pitjor sistema però en l’arbrat pot ser l’adequat.

Sistema de reg amb mànega

Per a tots el tipus de reg localitzat, a excepció del reg amb mànega, es pot automatitzar les tasques de reg mitjançant la instal·lació de programadors i electrovàlvules, el que es coneix amb el nom de sistemes de reg automatitzats. El programador serà l’encarregat de l’obertura i tancament de les electrovàlvules segons les ordres que nosaltres programem. Les electrovàlvules són dispositius que controlen la circulació de l’aigua en funció d’una sèrie d‘impulsos elèctrics enviats des de el programador de reg. D’aquesta manera s’estalvia aigua, temps i treball.

Sistemes de reg automatitzats

Una vegada més és aconsellable deixar-se assessorar per professionals del sector A Parcs i Jardins Catalunya comptem amb especialistes en la gestió integral de sistemes de reg, tenint en compte aspectes com l’extensió del jardí, tipus de plantes i arbres, extensió de la gespa o inclinació del terreny. Totes aquestes dades les tenen present el nostre equip tècnic i professional per dissenyar el sistema de reg més eficient per al seu jardí. Si en vol saber més, ens ho podeu consultar.

Feu un comentari